กองทุนหมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้าน คือ แหล่งเงินทุนหมุนเวียนการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตุจำเป็นให้กับชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ