ชุมชนคนท้องถิ่น

เป็นตัวสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในระบบสังคมได้เป็นอย่างดี ชุมชนท้องถิ่นคือองค์กรที่ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยผู้ใหญ่บ้านหรืออาวุธโสภายในหมู่บ้าน