About me

เว็บไซต์ honorthetreaties.org เว็บที่รวบรวมเรื่องราวของชุมชนคนท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านชุมชนน่าอยู่ ชุมชนที่น่าอยู่จะต้องเป็นอย่างไร อยู่ที่ตัวเรา เราสามารถสร้างสุขรอบตัวได้ง่ายๆ การเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สังคมและชุมชนก็จะดีขึ้นไปด้วย ทำความรู้จักเพื่อนบ้านเท่าที่จะทำได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตให้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนไม่มากก็น้อยตามลำดับต่อไป

Our History

ชุมชนที่อยู่อาศัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งคนในชุมชนที่มีจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันเอื้อเฟื้อเกือกูลกัน ศึกษาากรำทกองทุนหมู่บ้านต้องเริ่มยังไง ชีวิตของคนชุมชนเล้กที่สมารถดูแลตัวเองได้ การค้าขายในหมู่บ้านเน้นการอยู้ได้ด้วยตัวเอง ข้อมูลของการศึกษาในชุมชนหมูบ้านที่ได้มาตรฐานการศึกษาที่สามารถต่อยอดไปเรียนต่อในเมืองได้ และเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต่อการกำรงชีวิตในแบบวิถีชนบท

Our Vision

ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากชุมชน พร้อมช่วยเหลือตลอด และแก้ปัญหาครอบครัวขาดแคลนได้ในระยะยาว ด้วยกองทุนหมูบ้าน แนวคิดในการอยู่แบบพอเพียงวิถีชาวบ้านที่เน้นไปในเรื่องของการอยู่ได้ด้วยตัวเอง สอนการปลูกผักสวนครัวกินเอง อีกทั้งยังสามารถนำไปขายได้เป็นอาชีพเสริม แนพนำให้ปลูกฝั่งตั้งแต่ยังเด็กเพื่อที่ให้เค้าติดเป้นนิสัย แลเมีความรู้ความสามารถติดตัวไปในอนาคต ส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างผลิตภัณของหมูบ้าน ดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมนำเงินเข้าชุมชนของเรา