Our History

ชุมชนที่อยู่อาศัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งคนในชุมชนที่มีจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันเอื้อเฟื้อเกือกูลกัน ศึกษาากรำทกองทุนหมู่บ้านต้องเริ่มยังไง ชีวิตของคนชุมชนเล้กที่สมารถดูแลตัวเองได้ การค้าขายในหมู่บ้านเน้นการอยู้ได้ด้วยตัวเอง ข้อมูลของการศึกษาในชุมชนหมูบ้านที่ได้มาตรฐานการศึกษาที่สามารถต่อยอดไปเรียนต่อในเมืองได้ และเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต่อการกำรงชีวิตในแบบวิถีชนบท