Our Vision

ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากชุมชน พร้อมช่วยเหลือตลอด และแก้ปัญหาครอบครัวขาดแคลนได้ในระยะยาว ด้วยกองทุนหมูบ้าน แนวคิดในการอยู่แบบพอเพียงวิถีชาวบ้านที่เน้นไปในเรื่องของการอยู่ได้ด้วยตัวเอง สอนการปลูกผักสวนครัวกินเอง อีกทั้งยังสามารถนำไปขายได้เป็นอาชีพเสริม แนพนำให้ปลูกฝั่งตั้งแต่ยังเด็กเพื่อที่ให้เค้าติดเป้นนิสัย แลเมีความรู้ความสามารถติดตัวไปในอนาคต ส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างผลิตภัณของหมูบ้าน ดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมนำเงินเข้าชุมชนของเรา